व्याकरणवीथिः

प्रथमः अध्याय : वर्ण विचार
द्वितीयः अध्याय : संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण
तृतीयः अध्याय : सन्धि
चतुर्थः अध्याय : सब्दरूप – सामान्य परिचय
षष्ठः अध्याय : उपसर्ग
सप्तमः अध्याय : अव्यय
अष्टमः अध्याय : प्रत्यय
नवमः अध्याय : समास परिचय
दशमः अध्याय : कारक और विभक्ति
एकादशः अध्याय : वाच्य परिवर्तन
द्वादशः अध्याय : रचना प्रयोग
त्रयोदशः अध्याय : शब्दरूपाणि
चतुर्दशः अध्याय : धातुरूपाणि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *